EBI 22/2013

EBI 22/2013

28-02-2013

Odmowa rejestracji przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 70/2012 z dnia 23 października 2012 r. informuje, iż w dniu 27 lutego 2013 r. powziął informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy KRS, w dniu 22 lutego 2013 r., postanowienia o odmowie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D i związanych z tym podwyższeniem zmian w Statucie Spółki. Postanowienie zostało wydane w wyniku skargi na orzeczenie Referendarza Sądowego z dnia 11 października 2012 r. złożonej przez Emitenta.

Jako przyczynę odmowy Sąd ponownie wskazał naruszenie art. 444 § 3 Kodeksu spółek handlowych w zakresie wysokości kapitału docelowego Spółki.

W związku z powyższym Spółka, mając wcześniej na uwadze taką ewentualność rozstrzygnięcia kwestii przez Sąd, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyznaczonym na dzień 28 lutego 2013 r., podejmie stosowne uchwały w celu naprawy zaistniałego stanu faktycznego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu