EBI 14/2013

EBI 14/2013

05-02-2013

Podpisanie umowy objęcia akcji LEASING-EXPERTS S.A.

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 5 lutego 2013 r. Spółka przyjęła ofertę Spółki LEASING-EXPERTS S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz podpisała umowę objęcia 153.847 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, po cenie emisyjnej 0,65 zł, tj. za łączną kwotę 100.000,55 zł (sto tysięcy złotych 55/100).

Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż objęcie ww. akcji stanowi kontynuację realizacji umowy z dnia 10 stycznia 2013 r. w przedmiocie świadczenia usług doradczych związanych z wprowadzeniem akcji spółki do publicznego obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 04/2013 z dnia 11 stycznia 2013 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu