EBI 10/2013

EBI 10/2013

17-01-2013

Nabycie akcji własnych przez ABS Investment S.A

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 17 stycznia 2013 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.

W związku z powyższym, w dniu 17 stycznia 2013 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 5.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,26 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,010% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 5.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,010% ogólnej liczby głosów.

Łączna liczba akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych ABS Investment S.A. to 134.500 akcji dających prawo do 0,274% głosów na WZA Spółki oraz stanowiących 0,274% kapitału zakładowego. Średnia cena nabytych akcji to 0,24 zł za akcję.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 17) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót