EBI 02/2013

EBI 02/2013

07-01-2013

Podsumowanie skupu akcji własnych przez ABS Investment S.A. dokonanego w okresie od 17 grudnia 2012 r. do 04 stycznia 2013 r.

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, w nawiązaniu do pkt IV.2 Regulaminu nabywania akcji własnych Spółki, opublikowanego w dniu 26 czerwca 2012 r. (raport bieżący nr 22/2012) niniejszym podaje do publicznej wiadomości dotychczasowe podsumowanie skupu.

W okresie od 17 grudnia 2012 r. do 04 stycznia 2013 r. Zarząd nabył 12.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,23 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,024% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 12.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,024% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót