EBI 01/2013

EBI 01/2013

01-01-2013

Nabycie 100% udziałów Spółki Korporacja Capital Sp. z o.o. Handel-Finanse-Inwestycje

Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (“Emitent”) informuje, iż w dniu 31 grudnia 2012 r. zawarł z Beskidzkim Biurem Consultingowym S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (spółka zależna od Emitenta) umowę nabycia 100 udziałów spółki Korporacja Capital Sp. z o.o. Handel-Finanse-Inwestycje z siedzibą w Bielsku-Białej, o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. Nabyte udziały stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki.

Strony ustaliły cenę umowną nabycia udziałów na łączną kwotę 950.000,00 zł. Rozliczenie transakcji ma nastąpić do dnia 31 grudnia 2013 r.

Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż dokonana transakcja stanowi realizację strategii polegającej na budowaniu silnej grupy firm doradczych o komplementarnych usługach, co w konsekwencji ma również wpływ na sytuację gospodarczą i finansową Emitenta.

Podstawa prawna raportu: §3 ust. 2 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect ”

Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Jarosz – Prezes Zarządu
powrót