Raporty ESPI

Zmniejszenie udziału poniżej progu 15% w ogólnej liczbie głosów

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ABS Investment ASI SA z siedzibą w Bielsku-Białej (“Spółka”) informuje, iż w dniu 30 sierpnia 2021 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Sławomira Jarosza, działającego w imieniu własnym oraz żony Beaty Jarosz, sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5, ust. 3 i ust. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmniejszeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki poniżej progu 20% i 15% ogólnej liczby głosów.

W załączeniu Zarząd przekazuje treść zawiadomienia z wyłączeniem danych adresowych.

Zwiększenie udziału powyżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów

Zarząd ABS Investment ASI SA z siedzibą w Bielsku-Białej (“Spółka”) informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2021 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Imperio ASI SA z siedzibą w Warszawie, sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o osiągnięciu progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji