Akcjonariat

Akcjonariat

Przy uwzględnieniu zawiadomień w trybie art. 69 ustawy o ofercie oraz zgłoszeń na Walne Zgromadzenie, struktura akcjonariatu z wyszczególnieniem akcjonariuszy posiadających 5% i więcej głosów przedstawia się następująco*:

Sławomir Jarosz z Beatą Jarosz  806.000 głosów / 10,08%

Imperio ASI SA 800.000 głosów / 10,00%

Marek Sobieski  799.974 głosów / 9,99%

Artur Mrzygłód  676.452 głosów / 8,46%

Bogdan Pukowiec  700.400 głosów / 8,76%

January Ciszewski 602.244 głosów / 7,53%

Artur Górski 408.000 głosów / 5,10%

*Z uwagi na dokonany resplit akcji podzielono uprzednio zgłoszone ilości zgodnie z parytetem scalenia, przez co ww. wartości są orientacyjne.

ABS Investment SA wyemitowała łącznie 8.000.000 akcji, z czego:

– serii A – 500.000 akcji
– serii B – 2.000.000 akcji
– seria C – 2.400.000 akcji
– seria D – 3.100.000 akcji