Koniec 3 kwartału z bardzo wysokim zyskiem

Koniec 3 kwartału z bardzo wysokim zyskiem

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, zakończyła 3 kw. 2015 r. zyskiem netto w kwocie 1.418 tys. zł. Osiągnięcie tak dobrych wyników finansowych było rezultatem dobrych decyzji inwestycyjnych i wzrostu wartości portfela inwestycyjnego Emitenta oraz systematycznej realizacji pewnej grupy aktywów.

Spółka wypracowała w 3 kw. br. 136 tys. zł przychodów ze sprzedaży, podczas gdy w analogicznym okresie ub. roku wartość sprzedaży wynosiła 55 tys. zł. Rok wcześniej ABS Investment S.A. zanotowało także stratę netto na poziomie 2.257 tys. zł. Dokonane zmiany w portfelu inwestycyjnym oraz dokładna i wieloetapowa selekcja podmiotów pozwoliły jednak na osiąganie dodatnich wyników finansowych na działalności inwestycyjnej, bowiem po 3 kw. 2015 r. Emitent zanotował już 2.706 tys. zł zysku netto.

„W minionym roku nakłada się na siebie kilka pozytywnych trendów biznesowych. Po pierwsze sytuacja spółek portfelowych jest bardzo dobra i wszystko wskazuje na to, że będzie się w dalszym ciągu poprawiać. Po drugie kilka ostatnich projektów, w które ABS zainwestował, np. BVT czy Outdoorzy.pl, rozwija się lepiej niż zakładały optymistyczne prognozy. Po trzecie portfel umów na usługi doradcze pozwala na osiąganie rekordowych przychodów. Po czwarte zainteresowanie nowych inwestorów spółkami portfelowymi ABS jest ogromne, a potwierdzeniem tego jest fakt, że większość z nich pozyskało w ostatnich miesiącach sporo kapitału z emisji akcji i obligacji, co pozwala na dalszy ich rozwój. Po piąte zmiany organizacyjne i redukcja kosztów przeprowadzona w roku poprzednim poprawiły w znacznym stopniu efektywność działania. Po szóste ilość i jakość nowych projektów inwestycyjnych, jakie trafiają do ABS umożliwia wybór tych najciekawszych i najefektywniejszych, a tym samym płynne reinwestycje środków uzyskanych ze sprzedaży aktywów i świadczenia usług. I jako ostatni punkt wymieniłbym zdecydowane umocnienie brandu ABS w branży, co daje możliwość uczestniczenia w nowych inicjatywach biznesowych i poszerzenie liczby partnerów biznesowych.” – mówi Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

Spółka prowadzi działania mające na celu wzrost przychodów ze świadczenia usług doradczych oraz redukcję kosztów stałych. Głównym obszarem działalności ABS Investment S.A. pozostaje jednak segment inwestycyjny, a saldo na działalności inwestycyjnej w 3 kw. br. wyniosło 1.751 tys. zł. Na tak wysoki zysk wpływ miała głównie aktualizacja wycen spółek portfelowych oraz sprzedaż akcji. Na podkreślenie zasługuje także fakt uzyskania rekordowych przychodów z działalności operacyjnej. Emitent posiada bezpieczny model biznesowy, a wskaźnik ogólnego poziomu zadłużenia wynosi 0,13. Zarząd Spółki z dużym optymizmem spogląda na kolejne kwartały z uwagi na bardzo dobre wyniki finansowe osiągane przez podmioty znajdujące się w portfelu inwestycyjnym.

„Jeżeli chodzi o sytuację w spółkach portfelowych to pierwszy raz w naszej historii mogę powiedzieć, że wszystkie kluczowe spółki zaskoczyły mnie czymś pozytywnym. W IV kwartale tego roku zakładam kontynuację tego trendu oraz podtrzymanie dobrej passy ABS Investment S.A.” – ocenia Jarosz.

ABS Investment S.A. przedstawił prognozy finansowe, które zakładają osiągnięcie w 2015 r. zysku brutto na jedną akcję w wysokości 0,25-0,27 zł. Spółka prognozowała również, że wartość jej aktywów wraz z należnościami pochodzącymi z ich sprzedaży wyniesie na koniec 2015 r. w przeliczeniu na 1 akcję od 2,80 zł do 3,00 zł. Po wynikach finansowych za 3 kw. br. zysk brutto na 1 akcję wynosi około 0,41 zł, a więc realizacja dolnej granicy prognozy sięga 165,02%. Z kolei wartość aktywów (wraz z należnościami ze sprzedaży aktywów) na 1 akcję wynosi 2,93 zł, co wskazuje na realizację 104,64% dolnej granicy prognozy.

„Prognozy po 9 miesiącach tego roku zostały przekroczone w takim stopniu, że istnieje konieczność ich podniesienia w sposób zdecydowany. W najbliższych dniach opublikujemy nowe prognozy na cały 2015 rok.” – podsumowuje Prezes Jarosz.

 ABS Investment S.A. realizuje skup akcji własnych – Skup B, a w ramach pierwszej transzy Spółka przeznaczyła na ten cel kwotę 150 tys. zł, za które nabędzie akcje w umowach cywilnoprawnych. Emitent prowadzi także skup akcji własnych – Skup A, który jest realizowany w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect. W tym roku ABS Investment S.A. wypłaciło również dywidendę w wysokości 0,03 zł na akcję z zysków wypracowanych w poprzednich latach. Sumarczynie na skup akcji własnych i wypłatę dywidendy Spółka przeznaczyła prawie 650 tys. zł, a saldo środków własnych pozostało na podobnym poziomie. Jest to efekt comiesięcznego dodatniego salda przepływów pieniężnych na działalności inwestycyjnej i doradczej.

ABS Investment S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od lutego 2011 r., która prowadzi działalność w dwóch obszarach: inwestycji kapitałowych oraz doradztwa finansowego. We wrześniu 2014 r. jej obligacje zadebiutowały również na rynku Catalyst. ABS Investment S.A. specjalizuje się inwestycjach w firmy działające w niszowych branżach, mające już rozwinięty biznes o ponadprzeciętnej oczekiwanej stopie zwrotu.