Aktualności
12.08.14

Publikacja raportu okresowego za II kwartał 2014

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym opublikowany został skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2014 r. Zachęcamy do zapoznania się jego treścią.

30.05.14

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 czerwca 2014 r. na godz. 12:00.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej, przy ul. Warszawskiej 153.

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013.
9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 r., opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2013 r.
10. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.
11. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.
12. Podjęcie Uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2013 rok.
13. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie Uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru i zmiany art. 8 ust. 1 oraz art. 9 ust. 1 Statutu Spółki.
14. Podjęcie Uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Link do pełnej treści wraz z załącznikami

26.05.14

Wznowienie skupu akcji własnych

W dniu dzisiejszym wznowiliśmy skup akcji własnych po okresie zamkniętym związanym z publikacją raportu rocznego. Zarząd będzie informował o dokonanych skupach wa raportach bieżących EBI.

26.05.14

Raport roczny 2013

W dniu dzisiejszym opublikowaliśmy jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2013. Znajdują się one w dziale raportów okresowych strony internetowej. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami.

23.05.14

Pierwsze posiedzenie Komitetu Inwestycyjnego

Informujemy że w dniu 22 maja 2014 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Inwestycyjnego ABS Investment SA, na którym wybrano spośród swojego grona przewodniczącego w osobie dr Przemysława Psikuty.
Ponadto, Rada Nadzorcza przyjęła jednomyślnie regulamin Komitetu Inwestycyjnego.

15.04.14

Dostosowanie stanu posiadania akcji w dniu referencyjnym

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2014 r. podjął uchwałę w przedmiocie wyznaczenia dnia referencyjnego na dzień 5 maja 2014 r.

W związku z powyższym Zarząd zwraca się do wszystkich Akcjonariuszy z prośbą o sprawdzenie stanu posiadania akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych oraz o dostosowanie stanów zapisanych na nich akcji Spółki, w terminie do dnia referencyjnego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby dziesięć.

Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.

17.03.14

Marcin Majkowski, Mateusz Bułka i Michał Nastula

to nowi członkowie Rady Nadzorczej ABS Investment SA, którzy zostali powołani podczas piątkowego Walnego Zgromadzenia Spółki. Życiorysy są dostępne w zakładce „Rada Nadzorcza”.

17.03.14

Scalenie akcji

W dniu 14 marca 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w przedmiocie scalenia akcji spółki w stosunku 10:1. Ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych akcjonariusza „Dudek Jarosz Pukowiec” spółka jawna. W najbliższym czasie spółka udostępni szczegółowy, planowany harmonogram procesu scalenia.

25.02.14

Wywiad z Prezesem Zarządu

Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem przeprowadzonym przez serwis newconnector.pl z prezesem zarządu, Sławomirem Jaroszem. Treść znajduje się pod linkiem.

16.02.14

Zwołanie NWZ na dzień 14 marca 2014 r.

Zarząd Spółki ABS Investment S.A., działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 i art. 402 2 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 14 marca 2014 r. na godz. 13.00.

Szczegółowy porządek obrad dostępny jest w zakładce „Walne Zgromadzenia” lub w Raporcie bieżącym EBI nr 16/2014