Aktualności
17.11.15

Podwyższamy prognozy finansowe na 2015 r.

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, dokonała podwyższenia prognoz finansowych na 2015 r. Emitent osiąga wyższe od przewidywanych wyniki z działalności inwestycyjnej, co pozwoliło Zarządowi podnieść prognozy finansowe na ten rok.

 

Podwyższona prognoza zakłada osiągnięcie na koniec 2015 r. zysku brutto na 1 akcję w przedziale 0,48 zł – 0,52 zł, podczas gdy pierwotnie było to 0,25 zł – 0,27 zł. Z kolei prognozowana wartość aktywów na koniec 2015 r. (wraz z należnościami ze sprzedaży aktywów) w przeliczeniu na 1 akcję ma się zawierać w przedziale 3,00 zł – 3,30 zł. Pierwotnie wartość ta miała wynieść od 2,80 zł do 3,00 zł. Zmiana prognozy została przygotowana w oparciu o wyższe od pierwotnie zakładanych przez Zarząd Spółki wyników z działalności inwestycyjnej, tj. przede wszystkim realizowanym obecnie i planowanym zyskiem ze zbycia inwestycji, otrzymanymi dywidendami od spółek portfelowych, prowadzonymi nowymi inwestycjami w spółki publiczne, a także w oparciu o zawarte umowy na świadczenie usług doradczych.

 

„W bieżącym roku sytuacja w spółkach portfelowych ABS zmienia się bardzo dynamicznie i co ważne – w pozytywnym kierunku. Dzieje się to trochę na przekór sytuacji na rynku kapitałowym. Potwierdza to odpowiedni dobór spółek do portfela i słuszność obranych przez nie strategii rozwoju. Kluczowe firmy z portfela ABS wyróżniają się dobrymi wynikami, pozyskiwaniem kapitału oraz nowych akcjonariuszy. Większość z nich działa w niszach, co powoduje spore uzależnienie od globalnej koniunktury. Bardzo bezpieczny i racjonalny model działania ABS sprawia, że mogę działać bez presji, według przyjętego wcześniej planu działania. Dobre wyniki ABS oraz spółek portfelowych spowodowały w ostatnich miesiącach zdecydowany wzrost zainteresowania współpracą z nami na różnych obszarach. Efektem tego jest pakiet umów i rekordowo wysokie przychody ze sprzedaży usług. Połączenie działalności inwestycyjnej i doradczej daje w tym roku znakomite wyniki, co pozwala z dużym optymizmem planować cele do osiągnięcia na rok przyszły.” – ocenia Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

 

Spółki portfelowe ABS Investment S.A. zanotowały bardzo dobre wyniki finansowe w 3 kw. 2015 r. i realizują przyjęte plany rozwojowe. Robinson Europe S.A. pozyskał środki w wysokości 2,45 mln z emisji akcji serii F, które przeznaczy na rozszerzanie działalności handlowej. Z kolei Spółka LS Tech-Homes S.A. podpisała umowę inwestycyjną z ARP Venture Sp. z o.o., określającą podstawowe warunki dokonania inwestycji w wysokości do 20 mln. Znajdująca się w portfelu inwestycyjnym Emitenta Spółka Orion Investment S.A. przygotowuje się natomiast do przeniesienia notowań akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie. Istotną poprawę wyników finansowych odnotowały m.in. Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A., BVT S.A., ECA S.A., JR HOLDING S.A., Kupiec S.A oraz SFK Polkap S.A.

 

„Sytuacja w 10 kluczowych spółkach jest najlepsza w ich historii. Wszystkie poprawiły wyniki w tym roku. Większość z nich pozyskała kapitał w różnej postaci na dalszy rozwój, a połowa wypłaciła dywidendę z zysku za rok 2014. Zakładam, że w tym roku ten wskaźnik wzrośnie. Nie dziwi zatem wzrost zainteresowania spółkami z portfela ABS, co wyraźnie widać po wzrastającym wolumenie i poziomie notowań. Stawiam sobie bardzo wysokie wymagania odnośnie nowych projektów. Jakością i stopą zwrotu powinny one dorównywać najlepszym dotychczas zrealizowanym. Strategia ABS w najbliższym czasie się nie zmieni. Do końca roku zrealizujemy kilka nowych projektów, w większości bezpiecznych, z określoną z góry stopą zwrotu i horyzontem czasowym.” – dodaje Jarosz.

 

ABS Investment S.A. w 3 kw. 2015 r. osiągnęła 1.418 tys. zł zysku netto przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 136 tys. zł. Narastająco, po 3 kw. 2015 r. Spółka wypracowała już zysk netto w kwocie 2.706 tys. zł.

 

ABS Investment S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od lutego 2011 r., która prowadzi działalność w dwóch obszarach: inwestycji kapitałowych oraz doradztwa finansowego. We wrześniu 2014 r. jej obligacje zadebiutowały również na rynku Catalyst. ABS Investment S.A. specjalizuje się inwestycjach w firmy działające w niszowych branżach, mające już rozwinięty biznes o ponadprzeciętnej oczekiwanej stopie zwrotu.

9.11.15

Koniec 3 kwartału z bardzo wysokim zyskiem

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, zakończyła 3 kw. 2015 r. zyskiem netto w kwocie 1.418 tys. zł. Osiągnięcie tak dobrych wyników finansowych było rezultatem dobrych decyzji inwestycyjnych i wzrostu wartości portfela inwestycyjnego Emitenta oraz systematycznej realizacji pewnej grupy aktywów.

Spółka wypracowała w 3 kw. br. 136 tys. zł przychodów ze sprzedaży, podczas gdy w analogicznym okresie ub. roku wartość sprzedaży wynosiła 55 tys. zł. Rok wcześniej ABS Investment S.A. zanotowało także stratę netto na poziomie 2.257 tys. zł. Dokonane zmiany w portfelu inwestycyjnym oraz dokładna i wieloetapowa selekcja podmiotów pozwoliły jednak na osiąganie dodatnich wyników finansowych na działalności inwestycyjnej, bowiem po 3 kw. 2015 r. Emitent zanotował już 2.706 tys. zł zysku netto.

„W minionym roku nakłada się na siebie kilka pozytywnych trendów biznesowych. Po pierwsze sytuacja spółek portfelowych jest bardzo dobra i wszystko wskazuje na to, że będzie się w dalszym ciągu poprawiać. Po drugie kilka ostatnich projektów, w które ABS zainwestował, np. BVT czy Outdoorzy.pl, rozwija się lepiej niż zakładały optymistyczne prognozy. Po trzecie portfel umów na usługi doradcze pozwala na osiąganie rekordowych przychodów. Po czwarte zainteresowanie nowych inwestorów spółkami portfelowymi ABS jest ogromne, a potwierdzeniem tego jest fakt, że większość z nich pozyskało w ostatnich miesiącach sporo kapitału z emisji akcji i obligacji, co pozwala na dalszy ich rozwój. Po piąte zmiany organizacyjne i redukcja kosztów przeprowadzona w roku poprzednim poprawiły w znacznym stopniu efektywność działania. Po szóste ilość i jakość nowych projektów inwestycyjnych, jakie trafiają do ABS umożliwia wybór tych najciekawszych i najefektywniejszych, a tym samym płynne reinwestycje środków uzyskanych ze sprzedaży aktywów i świadczenia usług. I jako ostatni punkt wymieniłbym zdecydowane umocnienie brandu ABS w branży, co daje możliwość uczestniczenia w nowych inicjatywach biznesowych i poszerzenie liczby partnerów biznesowych.” – mówi Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

Spółka prowadzi działania mające na celu wzrost przychodów ze świadczenia usług doradczych oraz redukcję kosztów stałych. Głównym obszarem działalności ABS Investment S.A. pozostaje jednak segment inwestycyjny, a saldo na działalności inwestycyjnej w 3 kw. br. wyniosło 1.751 tys. zł. Na tak wysoki zysk wpływ miała głównie aktualizacja wycen spółek portfelowych oraz sprzedaż akcji. Na podkreślenie zasługuje także fakt uzyskania rekordowych przychodów z działalności operacyjnej. Emitent posiada bezpieczny model biznesowy, a wskaźnik ogólnego poziomu zadłużenia wynosi 0,13. Zarząd Spółki z dużym optymizmem spogląda na kolejne kwartały z uwagi na bardzo dobre wyniki finansowe osiągane przez podmioty znajdujące się w portfelu inwestycyjnym.

„Jeżeli chodzi o sytuację w spółkach portfelowych to pierwszy raz w naszej historii mogę powiedzieć, że wszystkie kluczowe spółki zaskoczyły mnie czymś pozytywnym. W IV kwartale tego roku zakładam kontynuację tego trendu oraz podtrzymanie dobrej passy ABS Investment S.A.” – ocenia Jarosz.

ABS Investment S.A. przedstawił prognozy finansowe, które zakładają osiągnięcie w 2015 r. zysku brutto na jedną akcję w wysokości 0,25-0,27 zł. Spółka prognozowała również, że wartość jej aktywów wraz z należnościami pochodzącymi z ich sprzedaży wyniesie na koniec 2015 r. w przeliczeniu na 1 akcję od 2,80 zł do 3,00 zł. Po wynikach finansowych za 3 kw. br. zysk brutto na 1 akcję wynosi około 0,41 zł, a więc realizacja dolnej granicy prognozy sięga 165,02%. Z kolei wartość aktywów (wraz z należnościami ze sprzedaży aktywów) na 1 akcję wynosi 2,93 zł, co wskazuje na realizację 104,64% dolnej granicy prognozy.

„Prognozy po 9 miesiącach tego roku zostały przekroczone w takim stopniu, że istnieje konieczność ich podniesienia w sposób zdecydowany. W najbliższych dniach opublikujemy nowe prognozy na cały 2015 rok.” – podsumowuje Prezes Jarosz.

 ABS Investment S.A. realizuje skup akcji własnych – Skup B, a w ramach pierwszej transzy Spółka przeznaczyła na ten cel kwotę 150 tys. zł, za które nabędzie akcje w umowach cywilnoprawnych. Emitent prowadzi także skup akcji własnych – Skup A, który jest realizowany w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect. W tym roku ABS Investment S.A. wypłaciło również dywidendę w wysokości 0,03 zł na akcję z zysków wypracowanych w poprzednich latach. Sumarczynie na skup akcji własnych i wypłatę dywidendy Spółka przeznaczyła prawie 650 tys. zł, a saldo środków własnych pozostało na podobnym poziomie. Jest to efekt comiesięcznego dodatniego salda przepływów pieniężnych na działalności inwestycyjnej i doradczej.

ABS Investment S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od lutego 2011 r., która prowadzi działalność w dwóch obszarach: inwestycji kapitałowych oraz doradztwa finansowego. We wrześniu 2014 r. jej obligacje zadebiutowały również na rynku Catalyst. ABS Investment S.A. specjalizuje się inwestycjach w firmy działające w niszowych branżach, mające już rozwinięty biznes o ponadprzeciętnej oczekiwanej stopie zwrotu.

 

6.11.15

Publikacja raportu za III kwartał 2015 r.

Informujemy, iż opublikowany został skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2015 r. Zachęcamy do zapoznania się jego treścią:

Raport okresowy za III kwartał 2015 r.

29.10.15

Zaakceptowanie przez Spółkę ofert sprzedaży akcji w ramach Skupu B i redukcja o 54,04%

Zarząd Spółki informuje iż otrzymał od akcjonariuszy propozycje odkupu akcji Spółki w ramach Transzy nr 1 i dokonał ich częściowej akceptacji.

Akcjonariusze Spółki, za pośrednictwem odpowiednich formularzy zgłosili do skupu akcji własnych 163.190 akcji Spółki. Tym samym, na postawie Regulaminu Skupu Akcji Własnych (dla Skupu B), Zarząd dokonał redukcji, wg stopy redukcji wynoszącej 54,04%.

Każdy z akcjonariuszy uczestniczących w Transzy nr 1 Skupu B otrzyma na adres e-mail informację o ilości akcji, którą Spółka od niego odkupi oraz terminy na zawarcie transakcji umową cywilnoprawną.

Łączna liczba akcji objętych skupem w ramach Transzy nr 1 wyniesie 74.997 akcji po cenie 1,99 zł za akcję.

12.10.15

Ogłoszenie dotyczące chęci odkupu akcji w ramach skupu akcji własnych (Skup B)

Zarząd Spółki ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej przekazuje ogłoszenie dotyczące chęci odkupu akcji w ramach Transzy nr 1 skupu akcji własnych (Skup B):
Treść ogłoszenia

9.10.15

Skup akcji własnych (Skup B)

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z regulaminem skupu akcji własnych (Skup B). Regulamin oraz pozostałe dokumenty są dostępne pod adresem:
Regulamin skupu akcji własnych (Skup B)
Formularz składania ofert sprzedaży akcji
Umowa sprzedaży akcji

Wszystkie niezbędne informacje dostępne są również pod adresem:
Skup akcji własnych (Skup B)

26.08.15

ABS Investment: Dobre perspektywy

Informujemy, iż w nowym wydaniu dziennika „Parkiet” ukazał się artykuł dotyczący perspektyw spółki ABS Investment. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią:

ABS Investment: Dobre perspektywy

30.05.15

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 czerwca 2015 r. na godz. 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej, przy ul. Warszawskiej 153.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

18.05.15

Publikacja raportu za I kwartał 2015 r.

Informujemy, iż opublikowany został skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2015 r. Zachęcamy do zapoznania się jego treścią.

18.09.14

Debiut na rynku CATALYST

W dniu 17 września 2014 r. obligacje spółki ABS Investment SA zadebiutowały na rynku CATALYST. Jesteśmy 190-tym emitentem papierów dłużnych na rynku CATALYST oraz 39-tym debiutem na tym rynku w 2014 roku. Serdecznie dziękujemy Obligatariuszom za zaufanie.